List of Students Admitted in AY (2021-22)

S.No

Enrollment No.

Name

1

08420802819

Nitesh Shrama

2

10220802819

Bhavya Sharma

3

00520807320

Kaustubh Pandey

4

00220807320

Abhishek

List of Students Admitted in AY (2022-23)

S.No

Roll No.

Name

1

04320802821

Naman Jain

2

01120802821

Varun Parasar

3

7120802821

Rahul Chaudhary

4

06120802821

Shiv Shankar

5

6420802821

Rohit Rajnish

6

6720802821

Manav Negi

7

2320802821

Lokesh Singh

8

20420802820

Kinshuk

9

20320802820

Gourav

10

05720802820

Md. Faizan Ahmad

11

05820802820

Mohd Asif Javed

12

08620802820

Sourabh Singh